Privacy

01

Bescherming persoonsgegevens

Privacy Statement

Privacy statement ERA Montage Service b.v. (Lees ook ERA Prefab Systems, ERA Montage Service BV) hecht waarde aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, bezoekers van haar websites en gebruikers van haar apps. Bescherming van uw persoonlijke gegevens vinden wij belangrijk en ERA Montage Service b.v. houdt zich daarbij aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) stelt. Hieronder leest u hoe wij dit doen.

1. Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?
De verwerkingsverantwoordelijke voor de gegevensverwerking is ERA Montage Service BV, - ERA Prefab Systems (Austria) ERA Montage Service b.v. te Almelo (“ERA Montage Service b.v.”).

2. Welke persoonsgegevens worden er verwerkt?
De persoonsgegevens die wij verwerken zijn van (potentiele) klanten van ERA Montage Service b.v., bezoekers van onze websites of gebruikers van onze apps. Persoonsgegevens worden vastgelegd op het moment dat u contact met ons zoekt per telefoon, website, app of andere verkoopkanalen. Dit kan zijn voor een aanvraag, vragen over en/of het afsluiten van een overeenkomst voor een product en/of dienst. De volgende persoonsgegevens kunnen worden vastgelegd:

• Naam;
• E-mailadres;
• Adresgegevens;
• Geboortedatum en geslacht;
• Telefoonnummer;
• Bankrekeningnummer;
• Eventueel gegevens van instanties voor krediettoetsing;
• Technische gegevens over het gebruik van onze website of apps, zoals IP-adres, cookie id of pagina’s die bezocht worden;
• Gegevens van overige producten en/of diensten;

ERA Montage Service b.v. ontvangt naast de persoonsgegevens die wij van u ontvangen, ook persoonsgegevens vanuit andere databronnen. Dit kan informatie zijn vanuit openbare bronnen, zoals het CBS en Kadaster en ook van derden zoals klantinformatiebedrijven.

3. Waarvoor worden uw persoonsgegevens verwerkt?
ERA Montage Service b.v. verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van de volgende activiteiten:

• Betaalgedrag toetsen;
• Het verzamelen en verwerken van gegevens van klanten en potentiele klanten voor (direct)marketing doeleinden waaronder het informeren en adviseren over en aanbieden van andere relevante producten en/of diensten van ERA Montage Service b.v.;
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
• Het uitvoeren van crediteuren- en debiteurencontrole;
• Het behandelen van vragen, klachten en geschillen;
• Kwaliteits- en opleidingsdoeleinden
• Voor de ontwikkeling en verbetering van onze producten en diensten;
• Het aanbieden en plaatsen van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij naar ons Cookie Statement;
• Het borgen van een veilige en betrouwbare IT omgeving;
• Het voorkomen en/of opsporen van fraude;
• Het verwerken en delen van persoonsgegevens met een externe partij bij (de voorbereiding op een) fusie, overname of wijziging in de zeggenschap van de onderneming;

4. Aan wie verstrekt ERA Montage Service b.v. uw persoonsgegevens?
Bij de verwerking van persoonsgegevens en de levering van haar diensten kan ERA Montage Service b.v. (sub) verwerkers (derde partijen die in opdracht van ERA Montage Service b.v. persoonsgegevens verwerken), samenwerkende partners en leveranciers inschakelen. ERA Montage Service b.v. verplicht deze partijen, voor zover het verwerkers betreft, onder meer volgens onze instructies en (beveiligings)standaarden te werken. Sommige van hen bevinden zich buiten de Europese Unie. Wanneer dit het geval is, zorgt ERA Montage Service b.v. ervoor dat met deze partijen aanvullende afspraken gemaakt worden zodat een passend beschermingsniveau is gewaarborgd. Uw gegevens kunnen door ERA Montage Service b.v. ook in groepsverband worden gebruikt om u op de hoogte te stellen van voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van ERA Montage Service b.v. en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. In dat concrete geval wordt u daar specifiek over geïnformeerd en indien noodzakelijk, wordt uw toestemming daarvoor gevraagd.

ERA Montage Service b.v. kan ook wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan overheidsinstanties, toezichthouders e.d.

5. Op grond waarvan worden uw persoonsgegevens verwerkt?
ERA Montage Service b.v. verwerkt uw persoonsgegevens omdat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw overeenkomst, bijvoorbeeld om onze producten en diensten te kunnen leveren. Daarnaast kan het zo zijn dat ERA Montage Service b.v. dient te voldoen aan wettelijke verplichtingen. Verder kan ERA Montage Service b.v. een gerechtvaardigd belang hebben bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit kan zijn voor de verbetering van onze producten en/of diensten, voor een goede bedrijfsvoering of promotie- en marketingdoeleinden.

6. Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?
ERA Montage Service b.v. neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgt ERA Montage Service b.v. dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens, dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. ERA Montage Service b.v. treft onder meer de volgende beveiligingsmaatregelen:

• logische toegangscontrole op onze laptops en systemen, gebruik makend van sterke wachtwoorden;
• fysieke maatregelen voor toegangsbeveiliging, waaronder toegangschips en camerabeveiliging in ons kantoorpand;
• encryptie (versleuteling) van digitale bestanden;
• organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging;
• beveiliging van netwerkverbindingen via Transport Layer Security (TLS) technologie;
• doelgebonden toegangsbeperkingen en bij voorkeur dataopslag binnen de Europese Unie.

7. Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?
ERA Montage Service b.v. bewaart uw persoonsgegevens zolang dat nodig is voor de doelen die wij in dit privacy statement vermelden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. Persoonsgegevens worden niet langer dan noodzakelijk bewaard.

Onze bewaartermijnen zijn onder andere:
• Indien u klant bent (geweest) bij ERA Montage Service b.v., bewaren we uw gegevens 7 jaar na einde overeenkomst;
• Indien u contact met ons heeft gehad, maar geen overeenkomst heeft afgesloten, dan bewaren wij uw gegevens 2 jaar;
• Telefonische opnames voor kwaliteits- en trainingsdoeleinden worden niet langer dan 3 maanden bewaard;
• Persoonsgegevens die nodig zijn voor een mogelijke gerechtelijke procedure kunnen zo lang ze nodig zijn voor de procedure bewaard worden.

8. Welke rechten heeft u inzake de verwerking van uw persoonsgegevens?
U heeft een aantal rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die u aan ons hebt verstrekt. Zo heeft u het recht ons te verzoeken om uw gegevens in te zien, te corrigeren, te verwijderen of te laten weten dat u gebruik wilt maken van uw recht op beperking van de verwerking en overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. Daarnaast kunt u verzet aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u ons toestemming heeft gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u deze toestemming op eenvoudige wijze intrekken.
Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, email etc.), kunt u gebruik maken van het recht van verzet. Dit kan aangegeven worden in door een email te sturen aan klantenservice@ERA-Holding.eu.

9. Waar kunt u terecht bij een datalek of een klacht?
In geval van een (mogelijk) datalek verzoeken wij u vriendelijk ERA Montage Service b.v. zo snel mogelijk hierover te informeren zodat wij, indien nodig, contact op kunnen nemen met de betrokkenen en de toezichthouder. Een melding kunt u doen via e-mail: data.protection@ERA-Holding.eu.

10. Waarover wij u verder graag informeren
Bezoekersgedrag en cookies

ERA Montage Service b.v. houdt, in algemene en niet tot een individueel persoon herleidbare termen, de bezoekgegevens bij van de website (zoals de meest bezochte pagina’s). Op deze wijze kan ERA Montage Service b.v. de inrichting van de website en de dienstverlening aan haar klanten verder optimaliseren. Na analyse van deze gegevens kan bijvoorbeeld meer gerichte informatie op de site worden getoond.
Daarnaast houdt ERA Montage Service b.v., middels het plaatsen van cookies, bezoekersgedrag bij dat wel tot een individu herleidbaar kan zijn. Voor het gebruik van cookies verwijzen wij u naar ons Cookie Statement.
Op onze website(s) kunt u links aantreffen naar andere websites. ERA Montage Service b.v. is niet verantwoordelijk voor de wijze waarop deze sites met persoonsgegevens omgaan. Wij adviseren u hiervoor de privacy statements te lezen van de website die u bezoekt.

Social media

ERA Montage Service b.v. gebruikt voor haar marketingberichten verschillende kanalen, zoals e-mail, apps, social media en uw persoonlijke online accounts. Ook kunnen we persoonskenmerken inzetten om gepersonaliseerde content en advertenties te tonen in advertentienetwerken zoals Twitter en Facebook. ERA Montage Service b.v. adviseert u om het privacy beleid van de verschillende social media bedrijven door te nemen, zodat u weet hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van u worden geëvalueerd. De bedoeling hiervan is om bijvoorbeeld persoonlijke voorkeuren, interesses en bezoekersgedrag te analyseren en voorspellen. U heeft het recht bezwaar te maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor profilering wanneer daar sprake van is.

11. Wijzigingen privacy statement

ERA Montage Service b.v. kan dit privacy statement wijzigen. De laatste versie staat op onze website en bij materiele wijzigingen zal ERA Montage Service b.v. rechtstreeks informeren. Dit privacy statement is voor het laatst gewijzigd op 01 Januari 2019 en is in overeenstemming gebracht met de vereisten van de AVG.